REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRAWNIKIZABELA.PL
(z dnia 09.03.2022)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie https://prawnikizabela.pl/  
 2. Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail: kontakt@prawnikizabela.pl oraz telefonicznie: 663304092
 4.  

2. Definicje

 1. Sprzedawca – Izabela Kaźmierczak-Kamiennik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Prawnik Izabela Izabela Kaźmierczak-Kamiennik, pod adresem Orzechowo (62-322), ul. Jesionowa 6/15, NIP: 7891726132
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientem sklepu jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu cywilnego, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, Przedsiębiorca na prawach konsumenta – związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego.
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://prawnikizabela.pl
 5. Produkt –towar zakupiony w Sklepie.
 6. Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 7. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 8. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 9. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 10. Płatność – opłacenie Produktu.
 11. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

3. Składanie zamówień przez klienta

 1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie po kliknięciu „Przejdź do płatności” Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) adres, numer telefonu, adres e-mail.
 3. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia.
 4. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
 5. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. Dostarczanie produktów

 1. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane do 24h na adres mailowy wskazany w formularzu zakupowym.
 2. Jeżeli Klient wybrał produkt będący konsultacją, wówczas otrzyma od Sprzedawcy dalsze wskazówki celem realizacji Usługi

5. Jak opłacić zamówienie?

 1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem przelewu elektronicznego.
 2. Operatorem płatności jest PayU.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek.
 4. Ceny Produktów to ceny brutto.

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady.
 3. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca ponosi koszty przesyłki wadliwego Produktu.
 5. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 6. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, ale nie jest to warunek konieczny.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, bez podania przyczyny, poza wyjątkami wskazanymi w ust. 6.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Klientowi w wypadkach.
 7. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
 8. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

9. Prawa autorskie

Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.prawnikizabela.pl/polityka-prywatnosci  

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22 1  Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  c) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  d) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Publikacja Regulaminu Sklepu:  09.03.2022 r.

 

Formularze do pobrania

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacyjny