REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PRAWNIKIZABELA.PL
(z dnia 20.03.2023)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady obowiązujące w Sklepie https://prawnikizabela.pl/  
 2. Klient chcąc dokonać zakupu, jest zobowiązany do zaakceptowania Regulaminu przed sfinalizowaniem zamówienia.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem e-mail: kontakt@prawnikizabela.pl oraz telefonicznie: 663304092    
 4.  

2. Definicje

 1. Sprzedawca – Izabela Kaźmierczak-Kamiennik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą PRAWNIK IZABELA Izabela Kaźmierczak-Kamiennik, z siedzibą przy ulicy Jesionowej 6/15, 62-322 Orzechowo, NIP: 7891726132.
 2. Klient– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną składająca Zamówienie w ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klientem sklepu jest zarówno Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca
  we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu, Przedsiębiorca na prawach konsumenta –przedsiębiorca dokonujący zakupów w Sklepie związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego. 
 3. Regulamin– niniejszy Regulamin Sklepu, określający warunki i zasady korzystania ze Sklepu.
 4. Sklep Internetowy– sklep internetowy dostępny pod adresem: https://prawnikizabela.pl/sklep/ 
 5. Produkt –towar zakupiony w Sklepie. 
 6. Treść cyfrowa – produkt wytwarzany i dostarczany w formie elektronicznej.
 7. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na wytwarzanie, przetwarzanie i przechowywanie danych lub dostępu do nich, lub jako usługę pozwalającą na wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, lub innych użytkowników tej usługi.
 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą
  a Klientem za pośrednictwem Sklepu.
 9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako Kodeks cywilny.
 10. Zamówienie – forma zlecenia przez Klienta przygotowania Produktu o konkretnych parametrach na warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 11. Formularz zamówienia – formularz służący realizacji Zamówienia.
 12. Płatność – opłacenie Produktu.
 13. Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.
 14. Newsletter– wiadomości elektroniczne zawierające informacje o produktach blogowych, usługach, produktach Sprzedawcy, polecanych linkach, promocjach i innych informacjach, które Sprzedawca uzna za wartościowe dla Klienta.
 15. Kompatybilność – współdziałanie Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem, które są zazwyczaj używane do korzystania z Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej, lub towaru tego samego rodzaju, bez konieczności ich przekształcania.
 16. Funkcjonalność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem ich przeznaczenia.
 17. Interoperacyjność – zdolność Treści cyfrowej, Usługi cyfrowej lub towaru do współdziałania ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem innymi niż te zazwyczaj używane do korzystania z treści cyfrowej, usługi cyfrowej lub towaru tego samego rodzaju.

3. Składanie zamówień prze klienta

 1. Klient po dokonaniu wyboru konkretnego Produktu, powinien użyć przycisku „Dodaj do koszyka”, aby przejść do złożenia Zamówienia.
 2. Następnie po kliknięciu „Przejdź do płatności” Klient wypełnia Formularz zamówienia, w którym wskazuje: imię i nazwisko, nazwę firmy (opcjonalnie) adres, numer telefonu, adres e-mail. 
 3. Klient może także dodać dodatkowe uwagi do Zamówienia.
 4. Następnie przed sfinalizowaniem Zamówienia, Klient jest obowiązany zaakceptować Regulamin.
 5. Celem sfinalizowania Zamówienia i tym samym opłacenia go, Klient klika w przycisk „Kupuję i płacę”.
 6. Po opłacenia Zamówienia, Klient otrzymuje potwierdzenie w postaci wiadomości e-mail, która stanowi również potwierdzenie zawarcia Umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

4. W jaki sposób i w jakim czasie dostarczane są produkty

 1. Produkty po ich opłaceniu są wysyłane do 24h na adres mailowy wskazany w formularzu zakupowym. 
 2. Jeżeli Klient wybrał produkt będący konsultacją, wówczas otrzyma od Sprzedawcy dalsze wskazówki celem realizacji Usługi.  

5. Jak można opłacić zamówione produkty?

 1. W Sklepie za zakupy płaci się za pośrednictwem przelewu elektronicznego.
 2. Operatorem płatności jest PayU.
 3. Do każdego Zamówienia wystawiany jest rachunek.
 4. Ceny Produktów to ceny brutto.

6. Reklamacje

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta za wady. 
 3. Produkt jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:
  a) 
  opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji,
  b) przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.
 4. Ponadto Produkt, aby został uznany za zgodny z umową, musi:
  a) 
  nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Produktu tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk,
  b) występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym funkcjonalność, kompatybilność, dostępność, ciągłość i bezpieczeństwo, jakie są typowe dla Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Treści cyfrowej lub Usługi cyfrowej oraz publiczne zapewnienia złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w jego imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć, przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób, publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy,
  c) być dostarczany z akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać,
  d) być zgodne z wersją próbną lub zapowiedzią, które zostały udostępnione konsumentowi przez przedsiębiorcę przed zawarciem umowy.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Produktu elektronicznego z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Produktu odbiega od wymogów zgodności z umową określonych oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Produktu.
 6. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie. 
 7. Sprzedawca odpowiada na kompletną reklamację w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i informuje Klienta o dalszym postępowaniu.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, lub załącznik nr 2 do ustawy o prawach konsumenta, ale nie jest to warunek konieczny.

7. Odstąpienie od umowy

 1. Klientowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, wystarczy złożyć oświadczenie. Można skorzystać z formularza stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. 
 3. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni
  od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie dokonane przez niego płatności.
 4. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. 
 5. Klient może wskazać numer rachunku bankowego na który Sprzedawca zwróci środki. W każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

9. Prawa autorskie

Wszelkie treści, zdjęcia materiały elektroniczne i Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie są chronione prawami autorskimi. Nie mogą być udostępniane, powielane, wykorzystywane w celach publicznych lub komercyjnych bez pisemnej zgody Sprzedawcy.

10. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania danych zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem: www.prawnikizabela.pl/polityka-prywatnosci

11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest np.: zmiany przepisów prawa– w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji stronie internetowej Sprzedawcy.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 3. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego, poprawnego postanowienia.
 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 6. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do:
  a) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
  b) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą,
  c) bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
 7. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

Powyższy Regulamin jest wersją z dnia 20.03.2023 r.

Poprzednia wersja z 09.03.2022 r. SPRAWDŹ

                                                                      

 

 

 

                                                                     Reklamacja

Niniejszym zawiadamiam, iż zakupiony przeze mnie w dniu ………………………… towar

……………………………………………………………………….. jest wadliwy. Wada polega na

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Wada została stwierdzona w dniu ………………………. .

Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

     a) wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)

     b) nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)

     c) obniżenia ceny towaru o kwotę ……… zł (słownie: …………….……………………zł).                              

         Proszę o zwrot podanej kwoty na konto /przekazem pocztowym na mój adres*(art. 560 § 1). 

Nr konta: ………………………………………………………………………………………

Dane do przekazu pocztowego: ……………………………………………………………

……………………………………

Podpis konsumenta(-ów)

_______________________

* Niepotrzebne skreślić

                                                                     Oświadczenie
                                    o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość
                                               lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)

odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej

usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

Oświadczam, że dokonany zakup jest związany z prowadzoną przeze mnie działalnością gospodarczą,
ale nie ma dla mnie charakteru zawodowego, na co przedstawiam numer
PKD swojej działalności
1: ….

Data zawarcia umowy2/odbioru3(*)…………………. .

                             

                                                                                                                               ……………………………………

                                                                                                                         Podpis konsumenta(-ów)

_______________________

(*) Niepotrzebne skreślić

1 wypełnia przedsiębiorca na prawach konsumenta

2     podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

3podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru